وکالت

معرفی پروزه: پروزه دسترسی زنان به حق میراث به کمک مالی دفترH.B.S ونهادتحقیقاتی حقوق زنان واطفال به منظوربلندبردن آگاهی زنان درباره حق میراث درولایت کابل به راه انداخته شده که هدف آن تطبیق استراتیژی دسترسی زنان به حق میراث درآینده بوده وشامل 12 دور ورکشاپ دریک سال میباشد.که ازجنوری 2012شروع والی دسمبر2012ختم میشود. اهداف ورکشاپ: […]

 نهاد تحقيقاتی حقوق زنان و اطفال افغانستان  نهاد تحقيقاتی حقوق زنان و اطفال افغانستان  نهاد تحقيقاتی حقوق زنان و اطفال افغانستان  نهاد تحقيقاتی حقوق زنان و اطفال افغانستان   نهاد تحقيقاتی حقوق زنان و اطفال افغانستان  نهاد تحقيقاتی حقوق زنان و اطفال افغانستان  نهاد تحقيقاتی حقوق زنان و اطفال افغانستان  نهاد تحقيقاتی حقوق زنان و […]